Proiecte de hotărâri

(Pentru vizualizare accesați link-urile atașate)

2022

 

Proiect de Hotărâre Nr.40/2022. privind implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul Satu Mare”

Raportul Compartimentului de specialitate privind controlul periodic asupra activităţii asistenţilor personali

Anexa la proiectul de Hotărâre nr.39/2022

Proiect de Hotărâre Nr.39/2022 privind aprobarea transformării unui post din Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.38/2022. privind conferirea titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit

Proiect de Hotărâre Nr.37/2022. privind conferirea titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM

Anexă la Proiect de Hotărâre nr. 36/2022.

Proiect de Hotărâre nr. 36/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Căpleni, județul Satu Mare, a unor imobile- terenuri situate în intravilanul localității Căpleni.

Proiect de Hotărâre Nr.35/2022. privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Căpleni

Anexa la proiectul de Hotărâre nr.34/2022

Proiect de Hotărâre nr. 34/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre nr. 33/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Proiect de Hotărâre nr. 32/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. –„Schimbarea folosinței școlii cu clasele I-VIII Fényi István Căpleni în clădire administrativă, modernizare și extindere, sală de ședințe, birouri, spații tehnice și amenajări exterioare” proiect nr. 15/2021 elaborat S.C. ERYZA PROIECT SRL

Anexa la proiectul de hotărâre nr. 31/2022

Proiect de Hotărâre nr. 31/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2022

Anexa la proiectul de hotărâre nr. 30/2022

Proiect de Hotărâre Nr.30/2022. privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Anexa la proiect de hotarare nr. 29/2022

Proiect de Hotărâre nr. 29/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Căpleni, județul Satu Mare 2021 –2027

Anexa la proiect de hotarare nr. 28/2022 – Deviz General

Anexa la proiect de hotarare nr. 28/2022

Proiect de Hotărâre Nr.28/2022. privind aprobarea asigurarii si sustinerii contributiei financiare proprii si a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii depus in cadrul “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati”

Anexa la proiect de hotarare nr. 27/2022

Proiect de Hotărâre Nr.27/2022. privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre nr.26/2022 privind revocarea H.C.L. nr. 19/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Anexa nr. 2. la proiect de hotarare nr. 25/2022

Anexa nr. 1. la proiect de hotarare nr. 25/2022

Proiect de Hotărâre Nr.25/2022. privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare moderată a imobilului Sediu Primărie, comuna Căpleni”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia.

Proiect de Hotărâre Nr.24/2022. privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2022

Anexa la proiect de hotarare nr. 23/2022

Proiect de Hotărâre Nr.23/2022. privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Proiect de hotărâre nr.22/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2022.

Proiect de hotărâre nr.21/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni.

Anexa nr. 4 la proiect de hotarare nr. 20/2022

Anexa nr. 3 la proiect de hotarare nr. 20/2022

Anexa nr. 2 la proiect de hotarare nr. 20/2022

Anexa nr. 1 la proiect de hotarare nr. 20/2022

Proiect de hotărâre nr.20/2022 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru activitati nonprofit de interes local.

Proiect de hotărâre nr.19/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Proiect de Hotărâre Nr.18/2022. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.17/2021. privind modificarea HCL nr. 10/08.02.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni din anul 2021

Proiect de Hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activității de urbanism

Proiect de Hotărâre nr.15/2022 privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând domeniul privat al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.14/2022. privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din comuna Căpleni

Proiect de hotărâre nr.13/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.12/2022. privind organizarea unei licitații în vederea vânzării unui mijloc fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4×4” casat din inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre nr.11/2022 privind revocarea H.C.L. nr. 7/25.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr. 10/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni din anul 2021

Anexa la proiect de hotarare nr. 9/2022

Proiect de Hotărâre Nr.9/2022. privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Anexa la proiect de hotarare nr. 8/2022

Proiect de Hotărâre Nr.8/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Proiect de hotărâre nr.7/2022 privind aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni

Proiect de hotărâre nr.6/2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni

Proiect de hotărâre nr.5/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical către Cabinetul Medical Individual dr. Simon Attila

Proiect de hotărâre nr.4/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical către Cabinetul Medical Individual dr. Zaharie Victor

Proiect de hotărâre nr.3/2022 pentru modificarea HCL Nr.60 /2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Anexa la proiect de hotarare nr. 2/2022

Proiect de hotărâre nr.2/2022 privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001

Anexa la proiect de hotarare nr. 1/2022

Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021

2021

 

Proiect de Hotărâre Nr. 64/2021. privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Căpleni pentru anul şcolar 2022-2023

Anexa la proiect de hotarare nr. 64/2021

Proiect de Hotărâre Nr. 63/2021. privind mandatarea reprezentantului comunei Căpleni să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră” pentru modificarea Statutului și a Actului constitutiv al asociației

Proiect de Hotărâre Nr. 62 /2021. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr. 61/2021. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexa la proiect de hotarare nr. 61/2021

Proiect de Hotărâre Nr.60/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Anexa la proiect de hotararea nr. 59/2021

Proiect de Hotărâre Nr.59/2021. privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Fișa buldoexcavator

Raport de evaluare buldoexcavator

Proiect de Hotărâre Nr. 54/2021. privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4×4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre 53/2021

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre 53/2021

Proiect de Hotărâre Nr. 53/2021. pentru aprobarea Statutului comunei Căpleni și a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni Consiliul

Anexă cu tabel terenuri

Proiect de Hotărâre Nr. 52/2021. privind închirierea prin licitatie publică a imobilului compus din teren intravilan în suprafaţă totala de ….. mp domeniul public al comunei Căpleni, inscris in CF, nr. ………

Anexă la proiectul de hotărâre 51/2021

Proiect de Hotărâre Nr. 51/2021. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexă la proiectul de hotărâre 50/2021

Proiect de Hotărâre nr. 50/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2021

Proiect de Hotărâre Nr. 49/2021 privind de c lararea ca fiind de utilitate publică luc ra r ea de co nstru cți e: Centru recreativ sat Căpleni, comun a Căpleni, județul S atu Mare și schimbarea dest inației spațiului verde pe care se exe cută lucrarea de construcție

Proiect de Hotărâre Nr. 48/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economic pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor din Comuna Căpleni”

Anexă la proiectul de hotărâre nr 47/2021

Proiect de Hotărâre Nr. 47/2021. privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr. 46/2021 pentru aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021 2022 pentru elevii din înv ă ţământul preuniversitar de stat

Proiect de Hotărâre Nr. 45/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.43/2021. privind aprobarea participării la Programul privind cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ, la Gradinita cu Program Prelungit din comuna Căpleni, nr.655, jud.Satu Mare derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Proiect de Hotărâre Nr.42/2021. privind aprobarea participării la Programul privind cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ la Scoala Gimnaziala „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni, nr.752, jud.Satu Mare derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare nr. 41/2021

Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare nr. 41/2021

Proiect de Hotărâre Nr.41/2021. privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Raport asistent social

Proiect de Hotărâre Nr.39/2021. privind modificarea HCL nr. 36/15.07.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

Proiect de Hotărâre Nr.38/2021. privind modificarea HCL nr. 9/26.02.2007 privind executarea lucrărilor de cadastru şi topografie asupra imobilelor situate în zona „KUBA”

Proiect de Hotărâre Nr.36/2021. privind modificarea HCL nr. 17/20.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

Anexa la proiectul de hotarare nr. 35/2021

Proiect de Hotărâre nr. 35/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2021

Anexa la proiectul de hotarare nr.34/2021

Proiect de Hotărâre Nr.34/2021. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Proiect de Hotărâre Nr.33/2021. privind însușirea în domeniul public al comunei Căpleni a imobilului – teren în suprafață de 2360 mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură ”Zonă de agrement”

Proiect de Hotărâre nr. 32/2021 privind acordul Consiliului Local Căpleni pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submasura 15.1 – “Plăți pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014-2020

Proiect de Hotărâre Nr.31/2021. privind aprobarea Planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni și al aleșilor locali pentru anul 2021

Proiect de Hotărâre nr. 30/2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale pe raza comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre nr.29/2021 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2021 a proiectelor selectate conform HCL nr.21/2021 pentru activitati nonprofit de interes local

Proiect de Hotărâre nr. 28/2021 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2021 a proiectelor selectate conform HCL nr.7/2018 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 27/2021

Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 27/2021

Proiect de Hotărâre nr. 27/2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională “Apele Romane” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 26/2021

Proiect de Hotărâre nr. 26/2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al comunei Căpleni pe anul 2021

Proiect de Hotărâre nr. 26/2021 privind acordul Consiliului Local Căpleni pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submasura 15.1 – “Plăți pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014-2020

Proiect de Hotărâre nr. 25/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –proiect nr. 6/2020 elaborat de B.I. c.arh.KELEMEN GHEORGHE V. privind SERVICE AUTO, beneficiar: BARACSI ISTVAN și soția BARACSI ZSUZSA

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 24/2021

Proiect de Hotărâre nr. 24/2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 23/2021

Proiect de Hotărâre nr. 23/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 22/2021

Anexa PAD la Proiectul de Hotarare nr. 22/2021

Proiect de hotărâre nr. 22/2021 privind preluarea în domeniul public al comunei Căpleni și înscrierea în evidențele de carte funciară a unui imobil – teren în suprafață de 2360 mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură ”Spațiu verde”

Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotarare nr.20/2021

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotarare nr.20/2021

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotarare nr.20/2021

Proiect de Hotărâre Nr.20/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 19/2021

Proiect de Hotărâre Nr.19/2021. privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Proiect de Hotărâre Nr.18/2021. privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

Anexe la Proiectul de hotărâre nr. 17/2021

Proiect de Hotărâre Nr. 17/2021. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr. 16/2021

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr. 16/2021

Proiect de Hotărâre Nr.16/2021. privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea temporară a locurilor publice în comuna Căpleni și proceduri de evidenţiere a acestora și stabilirea taxelor pentru utilizarea și ocuparea domeniului public al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.15/2021. privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre nr.14/2021

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr.14/2021

Proiect de Hotărâre Nr.14/2021. privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr.13/2021

Proiect de Hotărâre Nr.13/2021. privind aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni

Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr.12/2021

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.12/2021

Proiect de Hotărâre Nr.12/2021. privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care comuna Căpleni este membru asociat

Proiect de Hotărâre Nr. 11/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 10/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 9/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 8/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 7/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 6/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 5/2021.

Anexă la Proiect de Hotărâre Nr. 3/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 3/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 2/2021.

Proiect de Hotărâre Nr. 1/2021.

2020

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 42/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 42/2020.

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 41/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 41/2020.

Anexa nr. 3 la Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 40/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 39/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 38/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 37/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 36/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 35/2020.

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 34/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 34/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 33/2020.

Anexa la Proiect H.C.L. nr. 32/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 32/2020.

Anexa nr. 3 la Proiect H.C.L. nr. 31/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect H.C.L. nr. 31/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect H.C.L. nr. 31/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 31/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 30/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect H.C.L. nr. 29/2020

Proiect de Hotărâre Nr. 29/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 29/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 28/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 27/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 26/2020.

Anexa la Proiect Nr. 25/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 25/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 24/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 23/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 22/2020.

Anexa la Proiect Nr. 21/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 21/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 20/2020.

Anexa la Proiect Nr. 19/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 19/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 18/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 17/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 16/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect Nr. 15/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect Nr. 15/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 15/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect Nr. 14/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 14/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 13/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 12/2020.

Anexa nr. 2 la Proiect Nr. 11/2020.

Anexa nr. 1 la Proiect Nr. 11/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 11/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 10/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 9/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 8/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 7/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 6/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 5/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 4/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 3/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 2/2020.

Proiect de Hotărâre Nr. 1/2020.