Hotărâri

(Pentru vizualizare accesați link-urile atașate)

Registru evidență hotărâri adoptate

Hotărâre nr.55/2022 privind radierea dreptului de proprietate a comunei Căpleni din C.F. nr. 101025 Căpleni, nr. cadastral 3020 în suprafață de 5000 mp și sistarea acestui C.F. din cauza suprapunerii reale cu Titlul de proprietate Nr.31-156151, nr.top. 464//22/46 în suprafață de 5000 mp

Anexa la hotărârea nr. 54/2022

Hotărâre Nr.54/2022. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022

Anexa nr. 2 la HCL 53/2022.

Anexa nr.1 la HCL nr.53/2022

Hotărârea nr. 53/2022 privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 123241

Hotărârea nr 52/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reabilitare, extindere și modernizare cămin cultural, sat Căpleni, comuna Căpleni, nr. 618, comuna Căpleni, județul Satu Mare” prin ”Programul național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul ”Asezăminte culturale”.

Anexa la Hotărârea nr. 51/2022

Hotărâre Nr.51/2022. privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărâre Nr.50/2022. privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2022

Anexa nr 2 la Hotărârea nr. 49/2022

Anexa nr 1 la Hotărârea nr. 49/2022

Hotărâre Nr. 49/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – ”Construire creșă mică, sat Căpleni nr. 752, comuna Căpleni, județul Satu Mare”

Hotărâre Nr.48/2022 pentru modificarea și completarea HCL Nr.60 /2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Anexa la Hotărârea nr.47/2022

Hotărâre Nr.47/2022. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022

Hotărâre nr. 46/2022 privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Căpleni în vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Căpleni, județul Satu Mare

Hotărâre Nr.45/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale „ Fényi István” Căpleni pentru anul școlar 2022-2023

Hotărâre Nr.44/2022. pentru aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

Anexa la Hotărârea nr.43/2022

Hotărâre nr. 43/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2022

Anexa la Hotărârea nr.42/2022

Hotărâre Nr.42/2022. privind actualizarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA

Anexa la Hotărârea nr. 41/2022

Hotărâre Nr.41/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Hotărâre Nr.40/2022. privind implementarea proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din cadrul comunei Căpleni, județul Satu Mare”

Anexa la Hotărârea nr.39/2022

Hotărâre Nr.39/2022 privind aprobarea transformării unui post din Compartimentul administrativ şi gospodărire comunală din aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni.

Hotărâre Nr.38/2022. privind conferirea titlului PRO VILLA Doamnei Schradi Edit.

Hotărâre Nr.37/2022. privind conferirea titlului PRO VILLA Domnului Timár Sándor P. Asztrik OFM.

Anexa la proiectul de Hotărâre nr.36/2022

Hotărâre nr. 36/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Căpleni, județul Satu Mare, a unor imobile- terenuri situate în intravilanul localității Căpleni

Hotărâre Nr.35/2022. privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Căpleni

Anexa hotărâre nr. 36/2022

Hotărâre Nr.34/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Hotărâre nr. 33/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Hotărâre nr. 32/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. –„Schimbarea folosinței școlii cu clasele I-VIII Fényi István Căpleni în clădire administrativă, modernizare și extindere, sală de ședințe, birouri, spații tehnice și amenajări exterioare” proiect nr. 15/2021 elaborat S.C. ERYZA PROIECT SRL

Anexa hot nr. 31 /2022

Hotărâre nr. 31/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2022

Anexa la hotărârea nr. 30/2022

Hotărâre Nr.30/2022. privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Anexa nr. 2. la hotărârea nr. 25/2022

Anexa nr. 1. la hotărârea nr. 25/2022

Hotărâre Nr.25/2022. privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare moderată a imobilului Sediu Primărie, comuna Căpleni”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia.

Hotărâre Nr.24/2022. privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2022

Anexa la hotărârea nr. 23/2022

Hotărâre Nr.23/2022. privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Anexa la hotararea nr. 22/2022

Hotărâre nr.22/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2022.

Anexa la hotararea nr. 21/2022

Hotărâre nr.21/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 inițiator Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni.

Anexa la hotararea nr. 20/2022

Hotărâre nr.20/2022 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru activitati nonprofit de interes local.

Anexa la hotararea nr. 19/2022

Hotărâre nr.19/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pe anul 2022 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Anexa la hotararea nr. 18/2022

Hotărâre nr.18/2022 privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

Hotărâre nr.17/2022 privind modificarea HCL nr. 10/08.02.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni din anul 2021.

Anexa la hotararea nr. 16/2022

Hotărâre nr.16/2022 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activității de urbanism.

Anexa la hotararea nr. 15/2022

Hotărâre nr.15/2022 privind aprobarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile – terenuri aparținând domeniul privat al comunei Căpleni.

Hotărâre nr.14/2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri din comuna Căpleni.

Anexa la hotararea nr. 13/2022

Hotărâre nr.13/2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni.

Anexa nr. 3 la hotararea nr. 12/2022

Anexa nr. 2 la hotararea nr. 12/2022

Anexa nr. 1 la hotararea nr. 12/2022

Hotărâre nr.12/2022 privind organizarea unei licitații în vederea vânzării unui mijloc fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4×4” casat din inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni

Hotărâre nr.11/2022 privind revocarea H.C.L. nr. 7/25.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni.

Hotărâre Nr.10/2022. privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni din anul 2021

Anexa la hotărârea nr. 9/2022

Hotărâre Nr.9/2022. privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Anexa la hotararea nr. 8/2022

Hotărâre Nr.8/2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni

Hotărâre Nr.7/2022. privind aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public / privat al comunei Căpleni

Anexa la hotararea nr. 6/2022

Hotărâre Nr.6/2022. privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni

Hotărâre Nr.5/2022. privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical către CMI Dr. Simon Attila

Hotărâre Nr.4/2022. privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical către CMI Dr. Zaharie Victor

Hotărâre Nr.3/2022 pentru modificarea și completarea HCL Nr.60 /2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Anexa la hotararea nr. 2/2022

Hotărâre Nr.2/2022. privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001

Anexa la hotararea nr. 1/2022

Hotărâre nr. 1/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021

2021

Hotărâre Nr. 62/2021. privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Căpleni pentru anul şcolar 2022-2023

Anexa la hotararea nr. 62/2021

Hotărâre Nr. 61/2021. privind mandatarea reprezentantului comunei Căpleni să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Neagră” pentru modificarea Statutului și a Actului constitutiv al asociației

Hotărâre Nr. 60/2021. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Hotărâre Nr. 59/2021. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexa la hotararea nr. 59/2021

Anexă nr la Hotărâre Nr.58/2021

Hotărâre Nr.58/2021. privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Hotărâre nr.57/2021 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru activitati nonprofit de interes local

Hotărâre nr.56/2021 privind revocarea H.C.L. nr. 53/19.10.2021 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a mijlocului fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4×4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia

Anexă nr 1 la Hotărâre Nr.55/2021

Hotărâre Nr.55/2021. pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni

Hotărâre nr.54/2021 privind revocarea H.C.L. nr. 52/19.10.2021 aprobarea Statutului comunei Căpleni și a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni

Hotărâre Nr.53/2021. privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a mijlocului fix ”Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4×4” și însușirea Raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia

Anexă nr 2 la Hotărâre Nr.52/2021 

Anexă nr 1 la Hotărâre Nr.52/2021 

Hotărâre Nr.52/2021. pentru aprobarea Statutului comunei Căpleni și a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni

Anexă la Hotărâre Nr. 51/2021 

Hotărâre Nr.51/2021. privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexă la Hotărâre Nr.50/2021 

Hotărâre nr. 50/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2021

Anexă la Hotărâre Nr.49/2021 

Hotărâre Nr. 49/2021 privind declararea ca fiind de utilitate publică luc ra r ea de construcție: Centru recreativ sat Căpleni, comuna Căpleni, județul S atu Mare și schimbarea dest inației spațiului verde pe care se exe cută lucrarea de construcție

Anexă la Hotărâre Nr.48/2021 

Hotărâre Nr.48/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor din Comuna Căpleni”

Anexă la Hotărâre Nr.47/2021 

Hotărâre Nr.47/2021 PAAR

Hotărâre Nr.46 /2021 pentru aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2021 2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

Hotărâre Nr.45/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale ”Fényi István” Căpleni

Hotărâre nr. 44 /2021 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2021 pentru unitățil e de cult din comuna Căpleni aparținând cult elor religi o ase recunoscute din România

Hotărâre Nr.43/2021. privind aprobarea participării la Programul privind cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ, la Gradinita cu Program Prelungit din comuna Căpleni, nr.655, jud.Satu Mare derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Hotărâre Nr.42/2021. privind aprobarea participării la Programul privind cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ la Scoala Gimnaziala „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni, nr.752, jud.Satu Mare derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Anexa la HCL 41/2021.

Hotărâre Nr.41/2021. privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexa la HCL 40/2021.

HCL nr. 40/2021. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

HCL nr. 39/2021. privind modificarea HCL nr. 36/15.07.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

HCL nr.38/2021. privind modificarea HCL nr. 9/26.02.2007 privind executarea lucrărilor de cadastru şi topografie asupra imobilelor situate în zona „KUBA”

HCL nr. 37 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1299/26.08.2005 al d-lui Dr. Simonka Csongor, medic stomatolog

HCL nr. 36 privind modificarea HCL nr. 17/20.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

HCL nr. 35 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2021

HCL nr. 34 privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

HCL nr.33 privind insusirea in domeniul public al comunei Căpleni a imobilului-teren în suprafața de 2360 mp

HCL nr.32 privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de spacialitate

HCL nr.31 privind constituirea grupului de lucru pentri identificarea asezarilor informale pe raza comunei Căpleni

HCL nr.30 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei pleni pentru activitati nonprofit de interes local

HCL nr.29 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru unitatiile de cult din comuna Căpleni

HCL nr.28 privind punerea la dispozitia proiectului ”Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II”

HCL nr.27 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare…

Hotărârea nr. 26 pentru depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat…

Anexa la HCL 25/2021.

Hotărârea nr. 25/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 6/2020 elaborat de B.I.c.arh. Kelemen Gheorghe V privind Service Auto, beneficiar Baracsi Istvan și soția Baracsi Zsuzsa.

Hotărârea nr. 24/2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare.

Hotărârea nr. 23/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021.

Hotărârea nr. 22/2021 privind preluarea în domeniul public al comunei Căpleni și înscrierea în evidențele de carte funciară a unui imobil – teren în suprafață de 2360 mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură ”Spațiu verde”.

Hotărârea Nr.21/2021 privind consituirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar…

Hotărârea Nr.20/2021 pentru modificarea HCL Nr. 7/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al Comunei Căpleni unităților de cult din Comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Hotărârea Nr.19/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Hotărârea Nr.18/2021. privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea Nr.17/2021. privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

Hotărârea Nr.16/2021. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Hotărârea Nr.15/2021. privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă

Hotărâre Nr.14/2021. privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Hotărârea Nr.13/2021. privind aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni

Hotărârea Nr.12/2021. privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care comuna Căpleni este membru asociat

Anexă la HCL Nr. 11

HCL Nr. 11

HCL Nr. 10

HCL Nr. 9

HCL Nr. 8

HCL Nr. 7

HCL Nr. 6

HCL Nr. 5

Raport asistent social

HCL Nr. 4

HCL Nr. 3

Anexă la HCL Nr. 2

HCL Nr. 2

HCL Nr. 1

2020

HCL Nr. 39

HCL Nr. 38

HCL Nr. 37

Anexa nr. 1 la HCL nr. 37

Anexa nr. 2 la HCL nr. 37

Anexa nr. 3 la HCL nr. 37

HCL Nr. 36

HCL Nr. 35

HCL Nr. 34

HCL Nr. 33 + anexa nr. 1

Anexa nr. 2 la HCL nr. 33

Anexa nr. 3 la HCL nr. 33

HCL Nr. 32

Anexa la HCL nr. 32

HCL Nr. 31

HCL Nr. 30

HCL Nr. 29

Anexa nr. 1 la HCL nr. 29

Anexa nr. 2 la HCL nr. 29

Anexa nr. 3 la HCL nr. 29

HCL Nr. 28

HCL Nr. 27

HCL Nr. 26

HCL Nr. 25

HCL Nr. 24

HCL Nr. 23

HCL Nr. 22

HCL Nr. 21

HCL Nr. 20

HCL Nr. 19 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2020

HCL Nr. 18 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 17 aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a proiectelor selectate conform HCL nr. 82018 pentru activitati nonprofit de interes local

HCL Nr. 16 aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a proiectelor selectate conform HCL nr. 72018 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din

HCL Nr. 15 desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale ”Fényi István” Căpleni

HCL Nr. 14 aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

HCL Nr. 13 organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Căpleni

HCL Nr. 12 anexa

HCL Nr. 12 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 11 anexa

HCL Nr. 11 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2020

HCL Nr. 10 anexa

HCL Nr. 10 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 9 anexa

HCL Nr. 9 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2020

HCL Nr. 8 anexe

HCL Nr. 8 indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

HCL Nr. 7 anexa

HCL Nr. 7 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

HCL Nr. 6 anexa

HCL Nr. 6 aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni

HCL Nr. 5 aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 4 anexa

HCL Nr. 4 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni

HCL Nr. 3 aprobarea Planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni și al aleșilor locali

HCL Nr. 2 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HCL Nr. 1 aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii nr. 4162001

2019

HCL Nr. 28

HCL Nr. 27

HCL Nr. 26

HCL Nr. 25

HCL Nr. 24

HCL Nr. 23

HCL Nr. 22

HCL Nr. 21

HCL Nr. 20

HCL Nr. 19

HCL Nr. 18

HCL Nr. 17

HCL Nr. 16

HCL Nr. 15

HCL Nr. 14

HCL Nr. 13

HCL Nr. 12

HCL Nr. 11

HCL Nr. 10

HCL Nr. 9

HCL Nr. 8

HCL Nr. 7

HCL Nr. 6

HCL Nr. 5

HCL Nr. 4

HCL Nr. 3

HCL Nr. 2

HCL Nr. 1