Hotărâri

(Pentru vizualizare accesați link-urile atașate)

Registru evidență hotărâri adoptate

 

Anexa la HCL 40/2021.

HCL nr. 40/2021. privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

HCL nr. 39/2021. privind modificarea HCL nr. 36/15.07.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

HCL nr.38/2021. privind modificarea HCL nr. 9/26.02.2007 privind executarea lucrărilor de cadastru şi topografie asupra imobilelor situate în zona „KUBA”

HCL nr. 37 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1299/26.08.2005 al d-lui Dr. Simonka Csongor, medic stomatolog

HCL nr. 36 privind modificarea HCL nr. 17/20.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

HCL nr. 35 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2021

HCL nr. 34 privind modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

HCL nr.33 privind insusirea in domeniul public al comunei Căpleni a imobilului-teren în suprafața de 2360 mp

HCL nr.32 privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de spacialitate

HCL nr.31 privind constituirea grupului de lucru pentri identificarea asezarilor informale pe raza comunei Căpleni

HCL nr.30 privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei pleni pentru activitati nonprofit de interes local

HCL nr.29 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru unitatiile de cult din comuna Căpleni

HCL nr.28 privind punerea la dispozitia proiectului ”Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II”

HCL nr.27 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare…

Hotărârea nr. 26 pentru depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat…

Anexa la HCL 25/2021.

Hotărârea nr. 25/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 6/2020 elaborat de B.I.c.arh. Kelemen Gheorghe V privind Service Auto, beneficiar Baracsi Istvan și soția Baracsi Zsuzsa.

Hotărârea nr. 24/2021 privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare.

Hotărârea nr. 23/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2021.

Hotărârea nr. 22/2021 privind preluarea în domeniul public al comunei Căpleni și înscrierea în evidențele de carte funciară a unui imobil – teren în suprafață de 2360 mp, situat în intravilanul localității Căpleni, nr.top.1389/1, categorie de folosință curți-construcții, în natură ”Spațiu verde”.

Hotărârea Nr.21/2021 privind consituirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar…

Hotărârea Nr.20/2021 pentru modificarea HCL Nr. 7/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al Comunei Căpleni unităților de cult din Comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Hotărârea Nr.19/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu

Hotărârea Nr.18/2021. privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea Nr.17/2021. privind modificarea HCL nr. 10/19.02.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpleni în anul 2020

Hotărârea Nr.16/2021. privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Hotărârea Nr.15/2021. privind stabilirea sumei acordate familiilor domiciliate în comuna Căpleni, pentru împlinirea a 50 respectiv 75 de ani de căsătorie neîntreruptă

Hotărâre Nr.14/2021. privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare /Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Hotărârea Nr.13/2021. privind aprobarea documentelor de organizare a activității de protecția datelor în cadrul Primăriei comunei Căpleni

Hotărârea Nr.12/2021. privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care comuna Căpleni este membru asociat

Anexă la HCL Nr. 11

HCL Nr. 11

HCL Nr. 10

HCL Nr. 9

HCL Nr. 8

HCL Nr. 7

HCL Nr. 6

HCL Nr. 5

Raport asistent social

HCL Nr. 4

HCL Nr. 3

Anexă la HCL Nr. 2

HCL Nr. 2

HCL Nr. 1

2020

HCL Nr. 39

HCL Nr. 38

HCL Nr. 37

Anexa nr. 1 la HCL nr. 37

Anexa nr. 2 la HCL nr. 37

Anexa nr. 3 la HCL nr. 37

HCL Nr. 36

HCL Nr. 35

HCL Nr. 34

HCL Nr. 33 + anexa nr. 1

Anexa nr. 2 la HCL nr. 33

Anexa nr. 3 la HCL nr. 33

HCL Nr. 32

Anexa la HCL nr. 32

HCL Nr. 31

HCL Nr. 30

HCL Nr. 29

Anexa nr. 1 la HCL nr. 29

Anexa nr. 2 la HCL nr. 29

Anexa nr. 3 la HCL nr. 29

HCL Nr. 28

HCL Nr. 27

HCL Nr. 26

HCL Nr. 25

HCL Nr. 24

HCL Nr. 23

HCL Nr. 22

HCL Nr. 21

HCL Nr. 20

HCL Nr. 19 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul III 2020

HCL Nr. 18 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 17 aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a proiectelor selectate conform HCL nr. 82018 pentru activitati nonprofit de interes local

HCL Nr. 16 aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al comunei Căpleni pentru anul 2020 a proiectelor selectate conform HCL nr. 72018 pentru unitățile de cult din comuna Căpleni aparținând cultelor religioase recunoscute din

HCL Nr. 15 desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Căpleni în Consiliul de administrație a Şcolii Gimnaziale ”Fényi István” Căpleni

HCL Nr. 14 aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

HCL Nr. 13 organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Căpleni

HCL Nr. 12 anexa

HCL Nr. 12 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 11 anexa

HCL Nr. 11 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2020

HCL Nr. 10 anexa

HCL Nr. 10 modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 9 anexa

HCL Nr. 9 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul I 2020

HCL Nr. 8 anexe

HCL Nr. 8 indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

HCL Nr. 7 anexa

HCL Nr. 7 aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni

HCL Nr. 6 anexa

HCL Nr. 6 aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni

HCL Nr. 5 aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

HCL Nr. 4 anexa

HCL Nr. 4 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Căpleni

HCL Nr. 3 aprobarea Planului anual de perfecționare profesională a personalului din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni și al aleșilor locali

HCL Nr. 2 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019

HCL Nr. 1 aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii nr. 4162001

2019

HCL Nr. 28

HCL Nr. 27

HCL Nr. 26

HCL Nr. 25

HCL Nr. 24

HCL Nr. 23

HCL Nr. 22

HCL Nr. 21

HCL Nr. 20

HCL Nr. 19

HCL Nr. 18

HCL Nr. 17

HCL Nr. 16

HCL Nr. 15

HCL Nr. 14

HCL Nr. 13

HCL Nr. 12

HCL Nr. 11

HCL Nr. 10

HCL Nr. 9

HCL Nr. 8

HCL Nr. 7

HCL Nr. 6

HCL Nr. 5

HCL Nr. 4

HCL Nr. 3

HCL Nr. 2

HCL Nr. 1