Protecția datelor cu caracter personal

Vă informăm că Primaria CĂPLENI pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal ale solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidențialitate a site-ului web

Primăria localitatii Capleni cu sediul în localitatea Capleni Nr. 619, în calitate de administrator şi deţinător al site-ului www.capleni.ro, respectă dreptul la viaţa privată a persoanelor, iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigură o protecţie adecvată.

 1. Informaţiile / datele pe care le prelucrăm atunci când folosiţi site-ul www.capleni.ro:

Nume, prenume, adresa de e-mail şi nr. de telefon şi / sau de fax (după caz);

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de întocmirea / redactarea unui contract, a unei adrese sau petiţii, suplimentar pot fi prelucrate şi alte date personale, respectiv:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul / reşedinţa legală;
 • Date privind BI/CI (serie, număr, emitent, data eliberării, cetăţenia);
 • CNP-ul.

Pentru încheierea contractelor, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie, iar refuzul punerii la dispoziţie a acestora are ca efect încetarea colaborării.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale ce se efectuează de către Primăria localitatii Capleni,Jud. Satu Mare:

INSTRUMENTE JURIDICE

 • REGULAMENTUL (UE) 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE – Spaţiul Economic European), cu menţiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018;
 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Scopul prelucrării datelor dvs. personale:

 • În scopul soluţionării diferitelor cereri / petiţii / întrebări / sesizări / plângeri formulate de către persoanele interesate / vizate;

Din necesitatea de a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, la propunerea sau solicitarea persoanei vizate;

 • Pentru elaborarea unui contract din care persoana interesată / vizată face parte;
 • În scopul prevenirii accesului neautorizat la securitatea reţelei / informaţiilor;
 • În scopul realizării unor interese legitime ale Primăriei (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrativ-interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente, pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe);

Primăria localitatii Capleni mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării acestora, în următoarele scopuri:

 1. Realizarea de rapoarte şi analize;
 2. Evidenţa şi executarea oricăror contracte / documente semnate între Cetăţeni şi reprezentanţii Primăriei localitatii Capleni;
 3. Realizarea statisticilor anuale;
 4. Colectarea debitelor / recuperarea creanţelor;
 5. Raportarea către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal din România;
 6. Prevenirea fraudelor şi spălării banilor;
 7. Dezvăluirea informaţiilor / datelor către terţi;
 8. Cerute de lege sau în situaţia în care acea acţiune este necesară pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Drepturile persoanei vizate:

 • Dreptul la informare – să fie informate cu privire la datele cu caracter personal colectate şi prelucrate, scopul şi durata prelucrării, temeiul juridic care stă la baza prelucrării datelor personale (inclusiv eventualele consecinţe în cazul neconformării) sau necesitatea acordului neechivoc (scris) al persoanei, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal,drepturile persoanelor vizate, dreptul de a depune o plângere unei autorităţi de supraveghere;
 • Dreptul de acces – să obţină informaţii despre datele personale deţinute de către operatorul de date cu caracter personal, inclusiv sursa acestor date, dacă sursa este alta decât persoana vizată;
 • Dreptul la rectificare – să solicite corectarea oricăror informaţii personale incorecte, inexate, incomplete, învechite sau inutile;
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – să solicite ştergerea datelor personale şi neprelucrarea lor pe mai departe, fără întârzieri, atunci când prelucrarea datelor nu mai este necesară sau a fost făcută ilegal (cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia naţională sau europeană);
 • Dreptul la restrângerea prelucrării – să solicite restrângerea prelucrării datelor personale în anumite cazuri, în totalitate sau în parte,
 • Dreptul la portabilitatea datelor – să solicite şi să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, prelucrabil automat şi interoperabil şi/sau să solicite transferarea datelor către alt operator sau terţă parte;
 • Dreptul la opoziţie – să se opună prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepţia cazului când există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei sau a cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public;
 • Dreptul de a nu fi supuse unei decizii automate – persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dacă aceasta produce efecte juridice ce privesc persoana respectivă sau o afectează într-o măsură semnificativă şi de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia în astfel de cazuri.

Conform RGDP, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării datelor personale, asigurării confidenţialităţii acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menţionăm că acestea includ dreptul de a solicita Primăriei accesul la datele sale personale, la rectificarea, ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.

Formularea plângerilor:

 • În vederea apărării drepturilor care sunt conferite prin lege în materia protecţiei datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a se adresa ANSDCP, petenţii pot depune o plângere către Primăria localitatii Capleni, la următoarea adresa: Capleni,Nr. 619, Jud. Satu Mare, ce va fi soluţionată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării;
 • De asemenea, petenţii au posibilitatea de a se adresa, în condiţiile legii, inclusiv către ANSDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

 • Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimţământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziţie a datelor / informaţiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimţământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Primăria localitatii Capleni, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
 • Datele personale pot fi colectate şi prelucrate atât prin utilizarea suportului de hârtie cât şi cu ajutorul unor aplicaţii informatice.
 • Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor;
 • Dacă consideraţi că aţi fost corect informat / informată, iar totodată sunteţi de acord cu menţiunile şi toate scopurile de mai sus, vă rugăm să bifaţi opţiunea corespunzătoare de pe site;
 • Dacă nu doriţi / nu sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm să nu ni le furnizaţi. Ca atare, respectând această opţiune, vă rugăm să bifaţi opţiunea corespunzătoare de pe site şi, totodată, să luaţi în considerare faptul că o eventuală colaborare nu va fi posibilă, deoarece prelucrarea CNP-ului este absolut esențială în contextul perfectării unui contract sau antecontract;
 • În ipoteza în care datele dvs. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecinţă se impune actualizarea acestora, avem rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru;
 • Retragerea ulterioară a acordului / consimţământului prelucrării datelor dvs. personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca şi efect încetarea operaţiunilor specifice, precum şi a colaborării. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 • Datele dvs. personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării, cât şi ulterior acesteia, pe o perioada de cel mult 3 ani (de la data încetării colaborării), după care vor fi şterse sau anonimizate, după caz;

Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor în timpul transmiterii sau stocării lor. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice sau de încălcare a securității care să pună în pericol confidențialitatea sau informațiile personale, ne angajăm să vă informăm despre aceste lucruri prin mijloace adecvate: mesaje publice, email, apeluri telefonice.

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

https://www.dataprotection.ro/